لیست قیمت فروش اعتباری خودرو چری و ام وی ام- MVM & CHERY

Home » لیست قیمت فروش اعتباری خودرو چری و ام وی ام- MVM & CHERY
لیست قیمت فروش اعتباری خودرو چری و ام وی ام- MVM & CHERY۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۴:۴۱:۱۶

لیست قیمت فروش اعتباری محصولات چری

مدلمبلغ خودرو (تومان)جمع مبالغ پرداختی (بیمه + مالیات )مدت(ماه)دوره پرداخت مبلغ هر قسطنرخ سود تسهیلاتزمان تحویل(روز کاری)مدل ( سال)
آریزو ۵ دنده ایی ۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۲.۵۹۶.۰۵۶۱۲ ۴ چک ۳ ماهه۳۳.۸۱۷.۰۰۰%۲۱۴۵ ۹۸
آریزو ۵ دنده ایی ۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۴.۱۹۵.۸۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۸.۶۳۲.۸۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو ۵ دنده ایی ۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۵.۶۳۲.۳۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه ۱۳.۶۴۱.۴۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو ۵ دنده ایی ۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۷.۰۸۳.۱۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۱۱.۱۹۷.۱۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو ۵ دنده ایی۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۸.۵۸۱.۸۰۰۶۰۲۰ چک ۳ ماهه۹.۷۷۰.۴۰۰%۲۱۴۵۹۸
تیگو ۵ لاکچری ۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۲۹.۷۱۶.۰۹۸۱۲ ۴ چک ۳ ماهه۵۳.۲۵۲.۸۰۰%۲۱۳۰ ۹۸
تیگو ۵ لاکچری ۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۳۲.۱۶۰.۱۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۲۹.۳۴۱.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۵ لاکچری ۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۳۴.۳۹۷.۱۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۲۱.۴۸۱.۶۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۵ لاکچری ۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۳۶.۶۶۹.۱۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۱۷.۶۳۲.۴۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۵ لاکچری ۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۳۹.۰۲۱.۸۰۰۶۰۲۰ چک ۳ ماهه۱۵.۳۸۵.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۸۱.۰۴۴.۷۱۹۱۲ ۴ چک ۳ ماهه ۷۴.۴۲۴.۵۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۸۴.۴۰۸.۴۰۰۲۴ ۸ چک ۳ ماهه ۴۱.۰۰۷.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۸۷.۵۱۷.۴۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۳۰.۰۲۲.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۹۳.۹۶۶.۸۰۰۶۰۲۰ چک ۳ ماهه ۲۱.۵۰۲.۷۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۹۰.۶۸۴.۰۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۲۴.۶۴۲.۵۰۰%۲۱۳۰۹۸
آریزو توربو شارژ ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۲۶.۷۲۱.۲۹۰۱۲۴ چک ۳ ماهه۳۴.۹۷۴.۳۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو توربو شارژ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۲۸.۴۱۸.۴۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۹.۲۷۰.۵۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو توربو شارژ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۲۹.۹۱۸.۳۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۴.۱۰۸.۳۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو توربو شارژ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۳۱.۴۲۵.۸۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۱۱.۵۸۰.۳۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو توربو شارژ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۳۲.۹۸۰.۱۰۰۶۰۲۰ چک ۳ ماهه۱۰.۱۰۴.۸۰۰%۲۱۴۵۹۸

لیست قیمت فروش اعتباری محصولات ام وی ام

مدلمبلغ خودرو (تومان)جمع مبالغ پرداختی (بیمه + مالیات )مدت(ماه)دوره پرداخت مبلغ هر قسطنرخ سود تسهیلاتزمان تحویل(روز کاری)مدل ( سال)
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۵۱.۵۳۳.۳۰۸۱۲ ۴ چک ۳ ماهه۲۵.۸۴۹.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۵۲.۷۷۳.۶۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۴.۲۴۲.۷۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت ۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۵۳.۸۷۷.۴۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه ۱۰.۴۲۷.۳۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۵۴.۹۸۹.۳۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۸.۵۵۸.۹۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت ۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۵۱.۱۷۰.۰۶۷۱۲ ۴ چک ۳ ماهه۲۵.۶۶۴.۸۰۰%۲۱۳۰ ۹۸
۳۱۵ اسپورت ۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۵۲.۴۰۲.۴۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۴.۱۴۱.۱۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت ۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۵۳.۴۹۸.۷۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۰.۳۵۲.۹۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت ۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۵۴.۶۰۲.۸۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۸.۴۹۷.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۶.۳۲۹.۲۷۶۱۲ ۴ چک ۳ ماهه ۴۳.۵۱۲.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۸.۳۲۷.۷۰۰۲۴ ۸ چک ۳ ماهه ۲۳.۹۷۴.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۹۰.۱۵۶.۱۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۷.۵۵۲.۴۰۰%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۹۲.۰۱۲.۷۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۱۴.۴۰۷.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۱۰۰.۶۳۹.۸۹۶۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۷.۷۴۲.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۱۰۲.۰۱۳.۰۵۸۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۵.۲۸۶.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۱۰۳.۲۱۱.۶۸۶۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۱.۱۹۱.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۱۰۴.۴۱۱.۹۰۴۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۹.۱۸۶.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۱۰۴.۸۳۳.۳۶۲۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۸.۹۰۵.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۱۰۶.۲۵۸.۶۲۴۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۵.۹۲۶.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۱۰۷.۵۰۵.۶۴۶۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۱.۶۶۰.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۱۰۸.۷۵۵.۳۰۲۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۹.۵۷۱.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۸۸.۹۲۸.۸۷۶۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۴.۴۹۴.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۹۰.۱۵۶.۶۱۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۳.۴۹۶.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۹۱.۲۲۰.۰۴۶۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۹.۸۸۱.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۹۲.۲۸۲.۲۶۷۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۸.۱۱۰.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۹۳.۲۷۵.۷۶۱۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۵.۶۹۹.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۹۴.۵۵۷.۴۵۵۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۴.۱۶۰.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۹۵.۶۷۱.۱۴۲۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۰.۳۶۷.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۹۶.۷۸۴.۵۵۲۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۸.۵۱۰.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸

لیست قیمت فروش اعتباری محصولات ام وی ام‌ - (بدون چک اقساط پرداخت بصورت ماهانه) لیزینگ خودران وفا -  توجه : تا پایان دوره باز پرداخت مبلغ بیمه بدنه  برروی اقساط محاسبه می گردد

مدلمبلغ خودرو (تومان)پیش پرداخت (تومان)مدت(ماه)مبلغ هر قسطنرخ سود تسهیلاتزمان تحویل(روز کاری)مدل ( سال)
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۴۲.۰۶۰.۰۰۰۱۲ ۹.۲۸۲.۶۹۱%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۴۲.۰۶۰.۰۰۰۲۴۵.۲۳۷.۲۴۱%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت ۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۴۲.۰۶۰.۰۰۰۳۶۳.۹۲۹.۳۵۸%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۴۲.۰۶۰.۰۰۰۴۸۳.۳۰۸.۲۵۹%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت ۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۴۱.۷۶۰.۰۰۰۱۲ ۹.۲۱۶.۵۴۶%۲۱۳۰ ۹۸
۳۱۵ اسپورت ۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۴۱.۷۶۰.۰۰۰۲۴۵.۱۹۹.۹۵۹%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت ۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۴۱.۷۶۰.۰۰۰۳۶۳.۹۰۱.۴۰۸%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت ۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۴۱.۷۶۰.۰۰۰۴۸۳.۲۸۴.۷۴۱%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۲.۶۰۰.۰۰۰۱۲ ۱۴.۵۱۸.۲۵۱%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۲.۶۰۰.۰۰۰۲۴ ۸.۱۹۶.۰۰۷%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۲.۶۰۰.۰۰۰۳۶۶.۱۵۲.۰۵۵%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۲.۶۰۰.۰۰۰۴۸۵.۱۸۱.۴۱۴%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۷۸.۲۴۰.۰۰۰۱۲۱۱.۱۳۱.۱۱۳%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۷۸.۲۴۰.۰۰۰۲۴۶.۲۹۷.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۷۸.۲۴۰.۰۰۰۳۶۴.۷۳۴.۴۴۹%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۷۸.۲۴۰.۰۰۰۴۸۳.۹۹۲.۳۴۷%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۸۱.۵۲۰.۰۰۰۱۲۱۱.۵۹۶.۷۸۱%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۸۱.۵۲۰.۰۰۰۲۴۶.۵۶۰.۰۹۹%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۸۱.۵۲۰.۰۰۰۳۶۴.۹۳۱.۷۹۲%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت ۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۸۱.۵۲۰.۰۰۰۴۸۴.۱۵۸.۵۶۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۶۹.۰۸۰.۰۰۰۱۲۹.۸۲۹.۰۱۲%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۶۹.۰۸۰.۰۰۰۲۴۵.۵۶۱.۱۶۹%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۶۹.۰۸۰.۰۰۰۳۶۴.۱۸۱.۴۲۲%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۶۹.۰۸۰.۰۰۰۴۸۳.۵۲۶.۲۲۵%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۷۲.۴۸۰.۰۰۰۱۲۱۰.۳۱۲.۳۲۵%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۷۲.۴۸۰.۰۰۰۲۴۵.۸۳۴.۳۶۸%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۷۲.۴۸۰.۰۰۰۳۶۴.۳۸۶.۶۹۴%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۷۲.۴۸۰.۰۰۰۴۸۳.۶۹۹.۲۴۰%۲۱۳۰۹۸