لیست قیمت فروش اعتباری خودرو چری و ام وی ام- MVM & CHERY

Home » لیست قیمت فروش اعتباری خودرو چری و ام وی ام- MVM & CHERY
لیست قیمت فروش اعتباری خودرو چری و ام وی ام- MVM & CHERY۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۴:۴۱:۱۶

لیست قیمت فروش اعتباری محصولات چری

مدلمبلغ خودرو (تومان)جمع مبالغ پرداختی (بیمه + مالیات )مدت(ماه)دوره پرداختمبلغ هر قسطنرخ سود تسهیلاتزمان تحویل(روز کاری)مدل ( سال)
آریزو ۵ دنده ایی۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۲.۵۹۶.۰۵۶۱۲۴ چک ۳ ماهه۳۳.۸۱۷.۰۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو ۵ دنده ایی۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۴.۱۹۵.۸۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۸.۶۳۲.۸۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو ۵ دنده ایی۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۵.۶۳۲.۳۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۳.۶۴۱.۴۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو ۵ دنده ایی۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۷.۰۸۳.۱۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۱۱.۱۹۷.۱۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو ۵ دنده ایی۱۹۸.۷۰۰.۰۰۰۸۸.۵۸۱.۸۰۰۶۰۲۰ چک ۳ ماهه۹.۷۷۰.۴۰۰%۲۱۴۵۹۸
تیگو ۵ لاکچری۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۲۹.۷۱۶.۰۹۸۱۲۴ چک ۳ ماهه۵۳.۲۵۲.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۵ لاکچری۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۳۲.۱۶۰.۱۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۲۹.۳۴۱.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۵ لاکچری۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۳۴.۳۹۷.۱۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۲۱.۴۸۱.۶۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۵ لاکچری۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۳۶.۶۶۹.۱۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۱۷.۶۳۲.۴۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۵ لاکچری۳۱۲.۹۰۰.۰۰۰۱۳۹.۰۲۱.۸۰۰۶۰۲۰ چک ۳ ماهه۱۵.۳۸۵.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۸۱.۰۴۴.۷۱۹۱۲۴ چک ۳ ماهه۷۴.۴۲۴.۵۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۸۴.۴۰۸.۴۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۴۱.۰۰۷.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۸۷.۵۱۷.۴۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۳۰.۰۲۲.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۹۳.۹۶۶.۸۰۰۶۰۲۰ چک ۳ ماهه۲۱.۵۰۲.۷۰۰%۲۱۳۰۹۸
تیگو ۷ IE۴۳۷.۳۰۰.۰۰۰۱۹۰.۶۸۴.۰۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۲۴.۶۴۲.۵۰۰%۲۱۳۰۹۸
آریزو توربو شارژ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۲۶.۷۲۱.۲۹۰۱۲۴ چک ۳ ماهه۳۴.۹۷۴.۳۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو توربو شارژ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۲۸.۴۱۸.۴۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۹.۲۷۰.۵۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو توربو شارژ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۲۹.۹۱۸.۳۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۴.۱۰۸.۳۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو توربو شارژ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۳۱.۴۲۵.۸۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۱۱.۵۸۰.۳۰۰%۲۱۴۵۹۸
آریزو توربو شارژ۲۴۶.۶۰۰.۰۰۰۱۳۲.۹۸۰.۱۰۰۶۰۲۰ چک ۳ ماهه۱۰.۱۰۴.۸۰۰%۲۱۴۵۹۸

لیست قیمت فروش اعتباری محصولات ام وی ام

مدلمبلغ خودرو (تومان)جمع مبالغ پرداختی (بیمه + مالیات )مدت(ماه)دوره پرداختمبلغ هر قسطنرخ سود تسهیلاتزمان تحویل(روز کاری)مدل ( سال)
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۵۱.۵۳۳.۳۰۸۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۵.۸۴۹.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۵۲.۷۷۳.۶۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۴.۲۴۲.۷۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۵۳.۸۷۷.۴۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۰.۴۲۷.۳۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۵۴.۹۸۹.۳۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۸.۵۵۸.۹۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۵۱.۱۷۰.۰۶۷۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۵.۶۶۴.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۵۲.۴۰۲.۴۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۴.۱۴۱.۱۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۵۳.۴۹۸.۷۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۰.۳۵۲.۹۰۰%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۵۴.۶۰۲.۸۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۸.۴۹۷.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۶.۳۲۹.۲۷۶۱۲۴ چک ۳ ماهه۴۳.۵۱۲.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۸.۳۲۷.۷۰۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۲۳.۹۷۴.۸۰۰%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۹۰.۱۵۶.۱۰۰۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۷.۵۵۲.۴۰۰%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۹۲.۰۱۲.۷۰۰۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۱۴.۴۰۷.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۱۰۰.۶۳۹.۸۹۶۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۷.۷۴۲.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۱۰۲.۰۱۳.۰۵۸۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۵.۲۸۶.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۱۰۳.۲۱۱.۶۸۶۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۱.۱۹۱.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۱۰۴.۴۱۱.۹۰۴۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۹.۱۸۶.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۱۰۴.۸۳۳.۳۶۲۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۸.۹۰۵.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۱۰۶.۲۵۸.۶۲۴۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۵.۹۲۶.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۱۰۷.۵۰۵.۶۴۶۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۱.۶۶۰.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۱۰۸.۷۵۵.۳۰۲۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۹.۵۷۱.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۸۸.۹۲۸.۸۷۶۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۴.۴۹۴.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۹۰.۱۵۶.۶۱۰۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۳.۴۹۶.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۹۱.۲۲۰.۰۴۶۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۹.۸۸۱.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۹۲.۲۸۲.۲۶۷۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۸.۱۱۰.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۹۳.۲۷۵.۷۶۱۱۲۴ چک ۳ ماهه۲۵.۶۹۹.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۹۴.۵۵۷.۴۵۵۲۴۸ چک ۳ ماهه۱۴.۱۶۰.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۹۵.۶۷۱.۱۴۲۳۶۱۲ چک ۳ ماهه۱۰.۳۶۷.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۹۶.۷۸۴.۵۵۲۴۸۱۶ چک ۳ ماهه۸.۵۱۰.۰۰۰%۲۱۳۰۹۸

لیست قیمت فروش اعتباری محصولات ام وی ام‌ - (بدون چک اقساط پرداخت بصورت ماهانه) لیزینگ خودران وفا -  توجه : تا پایان دوره باز پرداخت مبلغ بیمه بدنه  برروی اقساط محاسبه می گردد

مدلمبلغ خودرو (تومان)پیش پرداخت (تومان)مدت(ماه)مبلغ هر قسطنرخ سود تسهیلاتزمان تحویل(روز کاری)مدل ( سال)
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۴۲.۰۶۰.۰۰۰۱۲۹.۲۸۲.۶۹۱%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۴۲.۰۶۰.۰۰۰۲۴۵.۲۳۷.۲۴۱%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۴۲.۰۶۰.۰۰۰۳۶۳.۹۲۹.۳۵۸%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اکسلنت اسپورت۱۴۰.۲۰۰.۰۰۰۴۲.۰۶۰.۰۰۰۴۸۳.۳۰۸.۲۵۹%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۴۱.۷۶۰.۰۰۰۱۲۹.۲۱۶.۵۴۶%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۴۱.۷۶۰.۰۰۰۲۴۵.۱۹۹.۹۵۹%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۴۱.۷۶۰.۰۰۰۳۶۳.۹۰۱.۴۰۸%۲۱۳۰۹۸
۳۱۵ اسپورت۱۳۹.۲۰۰.۰۰۰۴۱.۷۶۰.۰۰۰۴۸۳.۲۸۴.۷۴۱%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۲.۶۰۰.۰۰۰۱۲۱۴.۵۱۸.۲۵۱%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۲.۶۰۰.۰۰۰۲۴۸.۱۹۶.۰۰۷%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۲.۶۰۰.۰۰۰۳۶۶.۱۵۲.۰۵۵%۲۱۳۰۹۸
x33 s اسپورت۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰۸۲.۶۰۰.۰۰۰۴۸۵.۱۸۱.۴۱۴%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۷۸.۲۴۰.۰۰۰۱۲۱۱.۱۳۱.۱۱۳%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۷۸.۲۴۰.۰۰۰۲۴۶.۲۹۷.۲۰۰%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۷۸.۲۴۰.۰۰۰۳۶۴.۷۳۴.۴۴۹%۲۱۳۰۹۸
x22 اتومات لاکچری۱۹۵.۶۰۰.۰۰۰۷۸.۲۴۰.۰۰۰۴۸۳.۹۹۲.۳۴۷%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۸۱.۵۲۰.۰۰۰۱۲۱۱.۵۹۶.۷۸۱%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۸۱.۵۲۰.۰۰۰۲۴۶.۵۶۰.۰۹۹%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۸۱.۵۲۰.۰۰۰۳۶۴.۹۳۱.۷۹۲%۲۱۳۰۹۸
x22 اکسلنت اسپورت۲۰۳.۸۰۰.۰۰۰۸۱.۵۲۰.۰۰۰۴۸۴.۱۵۸.۵۶۰%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۶۹.۰۸۰.۰۰۰۱۲۹.۸۲۹.۰۱۲%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۶۹.۰۸۰.۰۰۰۲۴۵.۵۶۱.۱۶۹%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۶۹.۰۸۰.۰۰۰۳۶۴.۱۸۱.۴۲۲%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی لاکچری۱۷۲.۷۰۰.۰۰۰۶۹.۰۸۰.۰۰۰۴۸۳.۵۲۶.۲۲۵%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۷۲.۴۸۰.۰۰۰۱۲۱۰.۳۱۲.۳۲۵%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۷۲.۴۸۰.۰۰۰۲۴۵.۸۳۴.۳۶۸%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۷۲.۴۸۰.۰۰۰۳۶۴.۳۸۶.۶۹۴%۲۱۳۰۹۸
x22 دنده ایی اکسلنت اسپورت۱۸۱.۲۰۰.۰۰۰۷۲.۴۸۰.۰۰۰۴۸۳.۶۹۹.۲۴۰%۲۱۳۰۹۸